دفتر اصفهان

  • آدرس: چهارراه آبشار، ابتدای خیابان سجاد، ساختمان پلی اکریل ایران
  • تلفن: ۳۶۴۱۴۹۷۱-۰۳۱

 

روابط عمومی

  • تلفن: ۳۳۳۲۴۸۰۴-۰۳۱
  • دورنگار: ۳۳۳۲۴۸۰۴-۰۳۱

دفتر فروش و بازاریابی

  • تلفن: ۵۲۵۸۰۹۶۶-۰۳۱
  • دورنگار: ۵۲۲۸۷۵۸۲-۰۳۱

فرم تماس با شرکت پلی اکریل ایران