همگرایی صنعت و محیط زیست

یکی از اولویت‌های همیشگی شرکت پلی اکریل ایران حفاظت و هماهنگی با محیط زیست است. در کارخانه جات ما معیار‌ انتخاب خدمات و محصولات، علاوه بر کیفیت، هماهنگی و سازگاری آن با محیط زیست نیز می باشد. شرکت پلی اکریل ایران از سال ۸۱ اقدام به پیاده‌سازی نظام مدیریت محیط زیست کرده است و در مهرماه ۱۳۸۴ موفق به اخذ گواهی بین‌المللی استاندارد ISO ۱۴۰۰۱: ۲۰۰۴  و در سال ۱۴۰۱ موفق به کسب عنوان «صنعت سبز کشور» شده است.

گزارش اقدامات انجام گرفته در جهت حفظ محیط زیست

1.قطع جریان پساب تصفیه شده کارخانه پلی اکریل به رودخانه زاینده رود و استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز

این اقدام با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و با پژوهش در مورد استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز و استفاده از لجن مازاد به عنوان کود انجام شد. براساس نتایج این پروژه در صورت اعمال مدیریت صحیح در روش آبیاری می‌توان از پساب موجود برای آبیاری گیاهان غیرمثمر استفاده نمود. همچنین نتایج آزمایشات نشان داد که استفاده از لجن مازاد به عنوان کود باعث افزایش رشد گیاهان می شود.

به کمک نتایج این تحقیقات کلیه زمین‌های موجود شرکت با وسعت بیش از ۸۰ هکتار مورد کشت ۵۰ هزار اصل درخت غیر مثمر قرار گرفت و فضای سبز شرکت از ۲۵ هکتار به ۱۰۵ هکتار افزایش یافت. آب موردنیاز برای آبیاری فضای سبز احداث شده از پساب تصفیه شده و با انجام کنترل‌های لازم تامین می‌شود. 

2. اجرای پروژه بهسازی کارخانه اکریلیک 1 شامل جذب بخار حلال دی متیل فرم آمید (DMF)

در این پروژه ۱۷۰ هزار مترمکعب هوای آلوده به DMF جمع‌آوری، شستشو و DMF آن جداسازی شد. با بهره‌برداری از این پروژه میزان مصرف DMF به ازای تولید هر تن ۴۰ کیلوگرم کاهش داشته است. با توجه به ظرفیت اسمی تولید، به کمک تجهیزات تهیه شده، سالیانه از ورود ۱۲۰ تن DMF به آب و هوا جلوگیری می‌شود. هزینه اجرای این پروژه سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار دلار یعنی در حدود ده میلیارد ریال بوده است.

3. کاهش مصرف حلال DMF با اصلاح فرآیند کارخانه اکریلیک 2

با انجام چند اصلاح در فرآیند کارخانه اکریلیک 2 میزان مصرف DMF از 65 کیلوگرم به ازای یک تن تولید به پایین تر از حد استاندارد مصرف اسمی (42 کیلوگرم) کاهش یافته است.با توجه به ضرفیت تولیدی، سالیانه از ورود تقریبی هزار تن DMF به آب و هوا جلوگیری شده است.

4. کنترل آلودگی اکریلونیتریل (AN)

پروژه کنترل آلودگی AN  شامل جمع آوری، جذب و بازیابی AN به وسیله سخت و نصب سه برج سه گانه جذب بخارات AN است. هزینه ارزی این سیستم معادل یک میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال می باشد.