آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری مجموعه رستوران های ساختمان چهارراه آبشار با فضای مسقف، تالار و بدون سقف بر روی بام

آگهی دعوت مزایده عمومی واگذاری استیجاری مجموعه رستوران های ساختمان چهارراه آبشار با فضای مسقف، تالار و بدون سقف بر روی بام ... اطلاعات بیشتر